top of page

תנאי שימוש באתר

 1. החברה לתועלת הציבור ׳מחאה והשפעה (חל״צ) בע"מ׳ (להלן: "החברה"), מציעה שימוש באתר מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן: "האתר") בכפוף לתנאים הבאים (להלן: "תנאי השימוש").

 2. כותרות הסעיפים מובאות למען הנוחיות בלבד ואין לפרש את תנאי השימוש לפיהן.

   

 3. תנאי השימוש, ביחד עם התנאים הנוספים, יוצרים את היחסים החוזיים והמשפטיים בינך לבין החברה לצורך השימוש באתר ו/או השירותים והשימוש בהם. כניסתך לאתר והשימוש בו, מהווה את הסכמתך לאמור בתנאים אלה ובתנאים הנוספים.

 4. בהעדר הסכמה מצידך לתנאי השימוש, כולם או חלקם, נבקשך שלא לעשות כל שימוש באתר.

 5. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, כאשר כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מיידית עם הצגתו באתר. השימוש באתר יהיה בכפוף לתנאי השימוש שהיו בתוקף בתאריך ובשעה שבהם בוצע השימוש בפועל. 

 6. המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר.

 7. אין להשתמש באתר ובשירותים כהגדרתם להלן לרעה. לדוגמה, אין לשבש את השירותים באתר, אין לנסות לגשת אליהם בכל דרך אחרת מלבד דרך הממשק וההוראות המסופקות באתר. המשתמש רשאי להשתמש באתר ובשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין. החברה עשויה להשעות או להפסיק לספק את הגישה לאתר או לשירותים למשתמש שאינו מציית לתנאי השימוש או לחלקם או אם החברה או כל רשות מוסמכת חוקרים חשד להתנהגות המנוגדת לדין או לתנאי השימוש בעת השימוש באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

 8. האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" (“As is”) החברה לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל. החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר ע"י המשתמש או ע"י כל צד ג'. לעניין סעיף זה "החברה" משמע, לרבות החברה, עובדיה, נציגיה וספקי שירותים עבורה.

 9. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל- אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

   

 10. באתר זה נמצאים קישורים ((Links לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו ואין כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש באתר. 

  1. הקישורים נועדים לנוחות המשתמש בלבד.

  2. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לחברה (אתר צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין החברה לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה על שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

  3. אין החברה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

  4. אין לפרש קישורים כמתן חסות, גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם האתרים המקושרים, לרבות מסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למצורים המוצגים בהם.

  5. עת הכללת כל קישור באתר זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (Webmaster). כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא אתר זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (Webmaster).

    

 11. החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, החברה פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.

   

 12. המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של החברה. לעניין זה מידע – כל חומר ו/או מידע אשר מוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

 13. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו - שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

   

 14. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהחברה עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שעלול להיגרם לך עקב שיבושים אלה. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית )"לינק"( או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו לך עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.

 15. החברה ו/או מי מטעמה פטורים מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן זמן ו/או אובדן רווחים ו/או כל נזק עקיף או תוצאתי אחר, העלולים להיגרם לך במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה ממתן השירות או הפסקתו או כתוצאה משיבוש ו/או אי דיוקים ו/או טעויות במידע ובנתונים או כתוצאה מתקלות בציוד שלך או של כלל ו/או כתוצאה מוירוס ו/או כתוצאה מגורמים ותקלות שמקורן בכוח עליון.

כללי

קישורים - Links

אבטחת מידע

קניין רוחני

הגבלת אחריות

זה הזמן לתרגם חזון למציאות ולהתחיל ביישומו של חוזה חדש בישראל. אנחנו יצאנו לדרך ואנחנו צריכים אתכם איתנו!

bottom of page