top of page
Logo-חוזה-חדש-קריית-טבעון.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

Strip-קריית-טבעון.jpg

חוזה חדש קריית טבעון - עיקרי המצע

יותר לטבעון היא שותפות של מרצ, יש עתיד, טבעון שלנו, וחוזה חדש.

בכוחות משותפים אנו מקוות ומקווים להפוך את קרית טבעון ליותר ליברלית, להציב אותו בחוד החנית בתחום איכות הסביבה והקיימות, להנהיג חינוך שקיפות, לתמוך בחינוך מגוון ולקדם חינוך לדמוקרטיה בכל בתי הספר בישוב, לקדם שוויון וחופש בקהילה ובמרחב הציבורי, ולשמור על הצביון המיוחד של קרית טבעון. 

הצוות שלנו

bottom of page