top of page
Logo-ZY.jpg

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

ZY-team.jpg

חוזה חדש זכרון יעקב - עיקרי המצע

 • חינוך - נוודא שילדינו מקבלים חינוך ברוח ליברלית, דמוקרטית, תוך מתן דגש לזכויות אדם, שוויוניות, מודעות מגדרית וכלים שיאפשרו להם למצוא את מקומם בכפר הגלובלי.
   

 • מנהל תקין ומקצועי - הקפדה על ניקיון כפיים, מקצועיות, שקיפות ושיתוף התושבים תוך יצירת תרבות עבודה במועצה, של שיפור מתמיד.
   

 • ישוב פלורליסטי - שמירה וטיפוח הציביון הפלורליסטי של היישוב על כל קהילותיו, מתן מענה לצרכי כלל הציבורים בעיר בכל ימות השבוע.
   

 • תכנון וקיימות - נעשה כל שביכולתנו לצמצם בנייה מאסיבית, לקדם תשתיות ראויות, לחתור לקיימות ולטיפוח חזות הישוב.

אם אתם רוצים להצטרף לעשייה שלנו, מלאו את השאלון הקצרצר שלנו.
 • Logo-crop

הצוות שלנו

bottom of page