top of page
v3-לוגו-תלם+חוזה.png

חוזה חדש הינה תנועה עממית שמטרתה לייצר חוזה חדש בין האדם לקהילה, בין הקהילה למדינה, ובין הפרט למדינה. מדן ועד אילת - כינון חוזה חדש לישראל, בחוקה,בחוקי יסוד.
נבחרי הציבור של חוזה חדש מתחייבים לפעול יחד למען עצמאות וחופש של הרשויות המקומיות, אשר יוכלו ליצור ולשמור על חיים ליברליים לתושביהן, בחינוך, בתרבות, בחלוקת המשאבים, בקבלת ההחלטות ועוד.

strip-בנימינה-גבעת-עדה.jpg

חוזה חדש בנימינה - גבעת עדה - עיקרי המצע

תל"ם - חוזה חדש בבנימינה-גבעת עדה רואה את עצמה כגוף אשר ינכיח את סל הערכים הליברלים, יהווה שומר סף למנהל תקין, ויהיה שותף לכל מאבק ארצי בנושא המוניציפאלי על בסיס עקרונות אלו.

תל"ם מביאה עמה סה"כ 13 שנים של ניסיון מצטבר כחברי מועצה ליברלים, נגישים, מקצועיים, פעילים ומובילים. האיחוד עם חוזה חדש מאפשר חיבור לסיעות דומות אשר הוקמו בכל הארץ מתוך המחאה, גב לוגיסטי ותמיכה מקצועית.
 

 • חינוך - נדאג למערכת חינוך יישובית מגוונת ואיכותית. נוודא שילדינו מקבלים חינוך ברוח ליברלית, דמוקרטית, תוך מתן דגש לזכויות אדם, שוויוניות, מודעות מגדרית וכלים שיאפשרו להם למצוא את מקומם בעולם הגלובלי.
   

 • מנהל תקין ומקצועי - הקפדה על מנהל תקין, מקצועיות, שקיפות ושיתוף התושבים תוך יצירת תרבות עבודה במועצה, של שיפור מתמיד. נחתור להעלאת הרמה המקצועית של בעלי תפקידים במועצה, והטמעת תהליכי עבודה ניהוליים ומקצועיים.
   

 • ישוב פלורליסטי - שמירה וטיפוח הצביון הפלורליסטי של היישוב על כל קהילותיו, מתן מענה לצרכי כלל הציבורים בישוב בכל ימות השבוע. נשמור על אופי וצביונו הפלורליסטי של הישוב, נפעל לחזק את המשותף תוך מתן מקום ואפשרות לכלל הקהילות לקיים את אורך חייהן, תוך התחשבות וכבוד הדדי.
   

 • תכנון וקיימות - נפעל למען תכנון בר-קיימא, הלוקח בחשבון את צרכי היישוב. נדאג לטיפוח חזות המושבות ולפיתוח תשתיות ראויות. נפעל לעידוד השימוש בחלופות לרכב פרטי – תחבורה ציבורית, רכיבה על אופניים והליכה ברגל.
   

 • כלכלה ועסקים - נקדם פיתוח מקורות הכנסה אלטרנטיביים לישובים ונעודד עסקים מקומיים ברי קיימא. נוודא חלוקה מתחשבת ולפי מפתח  שוויוני של התקציב והמשאבים בין הקהילות השונות.
   

 • שקיפות ושיתוף הציבור -    תל"מ – חוזה חדש רואים ערך עליון בשיתוף ובעבודה משותפת עם ציבור התושבים. נמסד סקרי שביעות רצון של התושבים, נארגן כנסי תושבים, נלבן סוגיות מרכזיות בישוב ונעודד את התרבות של חתירה לשיפור מתמיד. נציב נציגי ציבור מומחים בתחומם בוועדות המועצה. נקיים דיונים בקבוצת הפעילים הארצית של חוזה חדש ובקבוצת הפעילים הישובית לקראת ההצבעה במועצה - לטובת הצבעה מקצועית, מחושבת ועם ראיית מציאות רחבה, הרואה בטובת הציבור מטרה ראשונה במעלה. 

הרשימה שלנו

bottom of page