top of page
חיפוש

יוזמת העצמאות

חוזה חברתי חוקתי חדש


יוזמת העצמאות חוצה גבולות פוליטיים, אמונות ודעות.

היא יכולה להוות את הדרך לאיחוי, לתקווה, ללכידות ולשוויון זכויות לכל.

לאחר 75 וענות עצמאות, הגיעה העת לבסס במדינת ישראל מערכת דמוקרטית ויציבה שמקיימת איזון בריא בין שלוש רשויות השלטון, מבטיחה הגנה על זכויות האדם והאזרח, ושומרת על עליונות החוק.

מן המשבר העמוק בחברה הישראלית של תחילת שנת 2023 עלתה גם הזדמנות חד פעמית: רגע חוקתי-היסטורי, שעשוי להוביל לכינון חוקה תוך הסכמה רחבה. אם תנוצל ההזדמנות, אפשר שתהיה זו התחלת בנייתו של גשר על-פני השסעים שנפערו.

תוצאות הבחירות יקבעו את הרכב הממשלה שתכהן על פי אמון הכנסת.


תהליך ההסכמה

שינוי יסודי בשיטת המשטר חייב להיעשות בהסכמה ציבורית רחבה.

כדי להשיג הסכמה כזו דרושים דיון רציני, הקשבה עמוקה לעמדות השונות והזדמנות נאותה להגיע לעמק השווה. ההליך צריך לכלול מרכיב פומבי משמעותי, ולשתף נציגים ממגוון הדעות והמגזרים בחברה הישראלית.

הדיונים יתקיימו על פי כדלים פרוצדורליים מוסכמים, ובכפוף למגבלות מהותיות בדבר תוכן ההסדרים שניתן לקבלם - חובה לכבד את זכויות הפרט וזכויות המיעוט, להבטיח קיומן של בחירות חופשיות, ולשמור על המחויבות לערכי מגילת העצמאות.

כדי להבטיח תהליך נקי מהשפעות חיצוניות, יוסכם כי עד להשלמתו, או עד להסדרת הליכי כינונם ותיקונם של חוקי היסוד, עפ״י המאוחר מבין השניים:

 1. לא תוגבל הסמכות של ברץ לערוך ביקורת שיפוטית על בסיס חוקי יסוד.

 2. לא תתאפשר כל פוליטיזציה של הייעוץ המשפטי לממשלה:

 3. הוועדה לבחירת שופטים לא תישלט על ידי הקואליציה, הממשלה או בית המשפט.


אם כך נפעל, יונחלו לדורות הבאים מדינה יהודית ודמוקרטית יציבה, סולידריות חברתית והסכמה על עקרונות־היסוד שידריכו את התנהלות החברה בישראל.עקרונות היסוד החוקתיים של מדינת ישראל יגובשו בחוקה, יהיו מבוססים על ערכי מגילת העצמאות, ובהם:


 1. ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי - היא מדינה יהודית ודמוקרטית, המהווה בית שוויוני גם למיעוטים בתוכה ולכל ישראלי המתגורר בה.

 2. בחירות חופשיות והוגנות הן הבסיס למשטר הדמוקרטי בישראל. תוצאות הבחירות יקבעו את הרכב הממשלה שתכהן על פי אמון הכנסת.

 3. כלל רשויות המדינה כפופות לשלטון החוק.

 4. החוקה תורכב מחוקי היסוד שבהם ייקבעו ערכי המדינה, מבנה המשטר ואופיו וזכויות האדם, הכל ברוח מגילת העצמאות.

 5. חוקי היסוד הם העליונים במדרג החקיקה בישראל. חוקי היסוד ישונו רק בהליר מיוחד וברוב מיוחד בכנסת המבטיח הסכמה רחבה.

 6. מערכת המשפט בישראל היא עצמאית. השופטים ממונים בהליר מקצועי ושקוף שמבטיח את עצמאותם ולא בשליטה פוליטית. החלטות בתי המשפט הן חוק המדינה. בראש הרשות השופטת עומד בית המשפט העליון. בין שאר תפקידיהם, שופטי בית המשפט העליון הם בעלי הסמכות הבלעדית להכריע אם חוקים תואמים את חוקי היסוד, ולפרש את חוקי היסוד בהתאם לעקרונות היסוד שבמגילת העצמאות.

 7. בחוקי היסוד יעוגנו זכויות האדם בישראל. העיגון החוקתי יכלול, בשלב הראשון: הגנה על הזכות לשוויון ואיסור הפליה הגנה על כבוד האדם, חירותו ופרטיותו הגנה על הזכות לקניין הגנה על חופש הביטוי, ההפגנה, האסיפה וההתאגדות הגנה על חופש הדת והחופש מדת הגנה על זכויות במשפט

 8. מערך הייעוץ המשפטי לממשלה יהיה עצמאי ומקצועי ויובטח מעמדו כמערכת שתכליתה לשרת את טובת כלל הציבור עפ״י החוק.

 9. השירות הציבורי הוא מערכת ממלכתית שתכליתה לשרת את טובת כלל הציבור.

 10. כל חלקי החברה יתרמו לביטחונה של מדינת ישראל, לכלכלתה, לרווחתה ולשגשוגה.


31 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

למו"מ על ההפיכה משטרית אין זכות קיום. המאבק צריך להימשך, ואף להסלים, עד הגעה לחוזה חברתי-חוקתי ברוח מגילת העצמאות: שוויון אזרחי, שוויון בנטל וסוף לגזענות. אסור להיכנע לכהניסטים, המשתמטים והמסובכים פלי

bottom of page